si_uni  ta_uni
TamilEnglish

 


පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැළැස්ම   හරිත කාළගුණික අරමුදල

 

මුල් පිටුව All News ජෛව විවිධත්ව සම්මුතියේ 05 වන ජාතික වාර්තාව සැකසීම සඳහා ජෛව විවිධත්ව සම්මුතියේ උපාය මාර්ගික සැලසුම්, පුරා ජෛව විවිධත්ව ඉලක්කයන් හා සහශ්‍ර සංවර්ධන ඉලක්ක විශේෂඥ තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැදවීම
ජෛව විවිධත්ව සම්මුතියේ 05 වන ජාතික වාර්තාව සැකසීම සඳහා ජෛව විවිධත්ව සම්මුතියේ උපාය මාර්ගික සැලසුම්, පුරා ජෛව විවිධත්ව ඉලක්කයන් හා සහශ්‍ර සංවර්ධන ඉලක්ක විශේෂඥ තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැදවීම

උපදේශන සේවාව පිළිබඳ පසුබිම:

එක්සත් ජාතීන්ගේ ජෛව විවිධත්ව සම්මුතියේ ජාතික කේන්ද්‍රස්ථානය වශයෙන් ක්‍රියා කරන පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය, එහි සාමාජිකයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් 2014  මාර්තු 31 දින පැවති සම්මන්ත්‍රණයේදී එළැබුනු  X/10 තීරණය පරිදි ජෛව විවිධත්වය සම්බන්ධ 05 වන ජාතික වාර්තාව, ජෛව විවිධත්ව සම්මුතියේ ලේකම් කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට බැදී සිටී. මෙම 05 වන ජාතික වාර්තාව සම්බන්ධ තොරතුරු ලෝක ජෛව විවිධත්ව දැක්ම 04 වන මුද්‍රණයේ අඩංගු කළ යුතුව ඇති අතර එය සමාජිකයින්ගේ 14 වන සමුළුවේදී එළි දැක්වීමට නියමිතය. ජෛව විවිධත්ව සම්බන්ධ 05 වන ජාතික වාර්තාව සඳහා අවශ්‍ය මුල්‍යමය සහය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනෙහි කොළඹ පිහිටි කාර්යාලය හරහා ජෛව පාරිසරික පහසුකම් වැඩසටහන මගින් සපයනු ලබයි.

මෙම ජාතික වාර්තාව, ජෛව විවිධත්ව සම්මුතිය (CBD) හා පාර්ශවකරුවන් අතර සමුළුවේ (COP) දී අනුගත වූ X/10 තීරණයට අනුව, සම්මුතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ සැලසුම් කිරිම, අධීක්ෂණය හා සන්නිවේදන මෙවලමක් ලෙස අදාල මාර්ගෝපදේශයන් වලට අනුව වැදගත් තොරතුරු රැසක් සැපයෙන වාර්තාවක් විය යුතුය. එසේම වඩාත් වැදගත්ම ලෙස 2011 සිට 2020 යන කාලය සඳහා නව උපාය මාර්ගික සැලැස්මක් ඔස්සේ  ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම හා සහශ්‍ර සංවර්ධන ඉලක්කයන්ගේ 2015 වර්ෂය සඳහා ඇති පුරා ජෛව විවිධත්ව ඉලක්කයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීමයි.

අමාත්‍යාංශයේ ජෛව විවිධත්ව ලේකම් කාර්යාලය, 05 වන ජාතික වාර්තාවේ III වන කොටස (සහශ්‍ර සංවර්ධන ඉලක්ක වල 2015 වසර සඳහා ඇති ඉලක්කයන්ට 2015-2020  පුරා ජෛව විවිධත්ව ඉලක්කයන්ගේ දායකත්වය හා 2015 – 2020 පුරා ජෛව විවිධත්ව ඉලක්කයන්ගේ ප්‍රගතිය) සැකසීම සඳහා ජාතික උපදේශනකවරුන්ගේ සහය ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරයි.

කාල සීමාව : මාස 04

1.      අදාළ උපදේශකයා වාර්තාවේ III වන කොටසට අදාල දත්ත සැපයිය යුතුය.

2.      මෙම කාර්ය සඳහා මිනිස් මාස 04 ක කාලයක් වැය වන අතර ගිවිසුම අත්සන් කළ විගසම කාර්ය ආරම්භ වන අතර , 2014 මැයි 20 දිනට පෙර සම්පූර්ණ කළ යුතුය.

3.      අදාල වාර්තාවේ, ජෛව විවිධත්ව සම්මුතියට අනුව, 2020 දක්වා පුරා ජෛව විවිධත්ව ඉලක්කයන්ගේ ප්‍රගතිය, සහශ්‍ර සංවර්ධන ඉලක්ක වල 2015 වර්ෂය සඳහා ඇති ඉලක්කයන්ට ඇති දායකත්වය

4.      අදාල උපදේශකවරයා සියලු ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවන් සමඟ තනි තනිව සම්මුඛ සාකච්ඡා පවත්වා, සියලු පාර්ශව කරුවන්ගේම අදහස් ඒකරාශී කොට ජෛව විවිධත්වයට අදාල කාරුණු ගොනු කර ගත යුතුය.

5.      උපදේශකවරයා කණ්ඩායම් නායකයින් හා අනෙකුත්  උපදේශකයින් දෙදෙනා සමඟ අදාල කාර්ය සඳහා සමීපව කටයුතු කළ යුතුය.

6.      උපදේශකවරයා වාර්තාවේ විධායක සාරාංශය, ඇමුණුම් හා උපග්‍රන්ථය පිළියෙල කිරීමේදී අදාල තොරතුරු සැපයීමට කණ්ඩායම් නායකයාට උපකාර කළ යුතුය.

අවම සුදුසුකම් :

1.       අධ්‍යාපන සුදුසුකම් -  උපදේශක තනතුර සඳහා - විද්‍යා/ කෘෂිකර්ම / පරිසර / ආර්ථික විද්‍යා/ ස්වභාවික  

           සම්පත් කළමනාකරණ / නීතිවේදී පශ්චාත් උපාධිය

2.      වෘත්තීය සුදුසුකම් හා කුසලතාවයන් පහත පරිදි විය යුතුය

  I.      උපදේශක තනතුරට අදාල විෂයන්   සම්බන්ධව වසර 10කට වැඩි වෘත්තීය සුදුසුකම්.

  II.      සියලුම උපදේශකයින්ට ජෛව විවිධත්ව සම්මුතියේ විධිවිධාන, එහි උපකාරක සන්ධානයන්, අදාළ වගන්ති, කාර්ය වැඩසටහන්, තේමාගත හා හරස් කැපුම් අංශයන් , තීරණ, උපායමාර්ග, අරමුණු, ඉලක්ක හා මෙවලම් සම්බන්ධ මනා දැනුමක් හා සමීපතාවයක් තිබිය යුතුය.

 III.      දත්ත විශ්ලේෂණය, ඉදිරිපත් කිරීම, වාර්තා තැබීම සම්බන්ධ මනා හැකියාව.

 

මේ පිළිබඳව කැමැත්තක් දක්වන අයදුම්කරුවන් වෙතොත් තම අධ්‍යාපනික/ වෘත්තීය සුදුසුකම්, අදාල ක්ෂේත්‍රයේ පලපුරුද්ද, මෙම ක්ෂේත්‍රයේ මෙතෙක් සිදුකර ඇති මෙවැනි ඇගයීම් වල විස්තර, බලාපොරොත්තු වන වැටුප සඳහන් කළ ජීව දත්ත පත්‍රිකාව ඇතුලත් කැමැත්ත පිළිබඳ ප්‍රකාශය, අධ්‍යක්ෂ (ජෛව විවිධත්ව) , ජෛව විවිධත්ව ලේකම් කාර්යාලය, පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය, 980/5, වික්‍රමසිංහ පෙදෙස, බත්තරමුල්ල ලිපිනයට, 2014 ජනවාරී 28 දිනට පෙර ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හෝ අතින් ගෙනවිත් භාර දෙන්න.

 

වැඩිදුර විස්තර සඳහා අධ්‍යක්ෂ, ජෛව විවිධත්ව (දු.ක. 011-2883374  විද්‍යුත් තැපෑල මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ ) අමතන්න.

 

ලේකම්,
පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය
82, සම්පත්පාය , රජමල්වත්ත පාර,
බත්තරමුල්ල
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2014 ජනවාරි 20 වෙනි සදුදා, 12:33