si_uni  ta_uni
SinhalaEnglish
  • Haritha Ta

முகப்பு எமது நோக்கு மற்றும் எமது பணி
எமது நோக்கு மற்றும் எமது பணி

எமது நோக்கு
BDS பிரிவானது அமைச்சின் ஒரு பகுதியாகஇருப்பதாலும் மற்றும் அது அமைச்சின்நோக்கை நிறைவேற்றுகிறது பிறிதாக.

எமது பணி
இயற்கையான இருப்புத்தொகை அழிவடைந்து போகாமல் இருப்பதற்காக தேசிய பாதுகாப்பிற்கான தலைமையை வழங்குதல்.

 

புதன்கிழமை, 16 மே 2012 15:18 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது